Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij, als Radiant Coaching, moeten voldoen omdat wij, in sommige gevallen, jouw gegevens vastleggen in cliëntendossiers. Indien je een coachingstraject bij ons volgt dan slaan wij enige gegevens van jou op.

Cliënten dossier

Jouw gegevens worden opgeslagen in een papieren cliëntendossier, deze worden in een afgesloten kast bewaard. Hierin staan je naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en indien nodig de gegevens van de huisarts. Ook staat hierin je behandeldoel en verdere aantekeningen en gegevens van de behandelingen.

Minderjarigen

Vooraf de intake krijg je een behandelovereenkomst toegestuurd, die beide ouders moeten ondertekenen. Als je het formulier meeneemt naar de intake kunnen we beginnen met de behandeling.
Indien mogelijk geven beide ouders bij kinderen van 6 t/m 15 jaar schriftelijke toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in het dossier. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn en het in belang van de cliënt is om de behandeling toch door te laten gaan, is schriftelijke toestemming van 1 ouder mogelijk, mits die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

Radiant Coaching wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt. Een kind-sessie duurt ongeveer een uur. Oudergesprekken waarin afstemming plaatsvindt met de ouders, kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt en ouders/voogd.

Facturering

Voor de facturering maakt Radiant Coaching gebruik van een digitaal dossier. Hierin staat je naam, email adres, de datum van de behandeling, omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

Beroepsgeheim

Radiant Coaching houdt zich op grond van de beroepscode aan de geheimhoudingsplicht.

Privacy

Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Radiant Coaching doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen.

Radiant Coaching gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens.

Radiant Coaching zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Radiant Coaching houdt zich aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens dan zullen wij je expliciet om toestemming vragen:

Voor overleg met huisarts of een andere behandelaar.

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Indien wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van je gegevens.

Meer informatie

Bel vooral!.

Scroll naar boven