Gegevens bescherming

Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij, als Radiant Coaching, moeten voldoen omdat wij, in sommige gevallen, uw gegevens vastleggen in cliëntendossiers. Indien u een coachingstraject bij ons volgt dan slaan wij enige gegevens van u op.

Cliënten dossier

Uw gegevens worden opgeslagen in een papieren cliëntendossier, deze worden in een afgesloten kast bewaard. Hierin staan, uw naam, uw geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en indien nodig de gegevens van de huisarts. Ook staat hierin uw behandeldoel en verdere aantekeningen en gegevens van de behandelingen.

Minderjarigen

Vooraf de intake, krijgt u een behandelovereenkomst toegestuurd, die beide ouders moeten ondertekenen. Als u het formulier meeneemt naar de intake, kunnen we beginnen met de behandeling.
Indien mogelijk geven beide ouders bij kinderen van 6 t/m 15 jaar schriftelijke toestemming tot de behandeling en daarmee het vastleggen van gegevens in het dossier. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn en het in belang van de cliënt is om de behandeling toch door te laten gaan, is schriftelijke toestemming van 1 ouder mogelijk, mits die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

Radiant Coaching wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt. Een kind-sessie duurt ongeveer een uur. Oudergesprekken waarin afstemming plaatsvindt met de ouders, kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt en ouders/voogd.

Facturering

Voor de facturering maakt Radiant Coaching gebruik van een digitaal dossier. Hierin staan uw naam, email adres, de datum van de behandeling, omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

Beroepsgeheim

Radiant Coaching houdt zich op grond van de beroepscode aan de geheimhoudingsplicht.

Privacy

Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Radiant Coaching doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Radiant Coaching gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.

Radiant Coaching zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Radiant Coaching houdt zich aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als wij overleg hebben met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek bespreken uit de praktijk, dan doen wij dit altijd anoniem en onherkenbaar.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen:

Voor collegiaal overleg met huisarts of een andere behandelaar.

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.

Indien wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens.