Algemene voorwaarden

Radiant Coaching en cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt. Hierbij houden wij ons aan de algemene gedragsregels.
De ‘behandeling’ heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en doel.
Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld.

Radiant Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor haar/hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

Annulering

Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld.
De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding.
Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

Betaling

De cliënt rekent na de sessie af. Contant of per directe overschrijving, tenzij anders is afgesproken.
Hierna ontvangt de cliënt de factuur per mail.

Incasso

Bij het niet betalen van de factuur schakelen wij een incassobureau in.
De incasso kosten worden in rekening gebracht bij de cliënt.

Beëindiging van de behandelovereenkomst kan op de volgende manieren:

Radiant Coaching en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessie meer nodig is.
De cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessie meer af wil spreken.
Radiant Coaching geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessie meer te zullen geven.

De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden, uit behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en Radiant Coaching.
Of indien Radiant Coaching van mening is dat de problematiek van de cliënt niet binnen de competentie van de therapeut ligt.

De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Bij een nieuwe afspraak waar meer dan drie maanden tussen zit, kan een nieuwe overeenkomst van kracht zijn met mogelijk een ander tarief.

Schade

De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald.

Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt, zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.

Radiant Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het pand, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van de toilet.

Klachten?

Radiant Coaching zet zich in voor een zo goed mogelijke dienstverlening, desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelswijze van Radiant Coaching. Wij zouden het fijn vinden als u dit eerst met ons bespreekt. Bent u dan nog niet tevreden? Dan heeft u altijd het recht om de therapie bij Radiant Coaching te stoppen.

Scroll naar boven